Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Coating Kennis Transfer

Ingangsdatum 01-03-2014

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, tot het verrichten van diensten, waaronder het verstrekken van adviezen kennisoverdrachtvan onder andere het verstrekken van publicaties, colleges, lezingen, workshops en artikels voor derden alsmede onderwijs van COATING KENNIS TRANSFER. Deze overeenkomsten worden tevens aangeduid als opdracht of overeenkomst.
2. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/dienstverlener, COATING KENNIS TRANSFER, aangeduid als COATING KENNIS TRANSFER, zijnde degene die deze voorwaarden gebruikt, terwijl de andere partij verder wordt aangeduid als opdrachtgever.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door COATING KENNIS TRANSFER zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Alle offertes en prijsopgaven die door COATING KENNIS TRANSFER zijn opgesteld zijn vrijblijvend, behalve als COATING KENNIS TRANSFER dit schriftelijk of per e-mail anders vermeld.
2. Na twee maanden heeft COATING KENNIS TRANSFER het recht om de offerte te herzien of aan te passen indien uit deze offerte geen overeenkomst is voortgevloeid.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. COATING KENNIS TRANSFER zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft COATING KENNIS TRANSFER het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan COATING KENNIS TRANSFER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan COATING KENNIS TRANSFER worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan COATING KENNIS TRANSFER zijn verstrekt, heeft COATING KENNIS TRANSFER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. COATING KENNIS TRANSFER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat COATING KENNIS TRANSFER is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan COATING KENNIS TRANSFER de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door COATING KENNIS TRANSFER of door COATING KENNIS TRANSFER ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart COATING KENNIS TRANSFER voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. COATING KENNIS TRANSFER zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal COATING KENNIS TRANSFER de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen per verstrekte opdracht zal COATING KENNIS TRANSFER daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5: Betaling
1. Betaling van de factuur van COATING KENNIS TRANSFER dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum van de declaratie door storting of overmaking op de door COATING KENNIS TRANSFER op haar factuur vermelde IBAN/bankrekening, zonder enige aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.
2. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, zal COATING KENNIS TRANSFER een betalingsherinnering aan de opdrachtgever sturen. Als de opdrachtgever de betalingsherinnering niet heeft voldaan is COATING KENNIS TRANSFER gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.
3. Alle kosten door COATING KENNIS TRANSFER te maken in verband met de invordering van COATING KENNIS TRANSFER toekomende, worden volledig door de opdrachtgever aan COATING KENNIS TRANSFER vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van € 40,–.
4. COATING KENNIS TRANSFER is steeds gerechtigd aan zijn opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van zijn declaraties te verlangen. In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van de opdracht.
5. Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door COATING KENNIS TRANSFER ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door COATING KENNIS TRANSFER nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.
6. Een door de opdrachtgever aan COATING KENNIS TRANSFER gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.
7. COATING KENNIS TRANSFER behoudt het recht om te allen tijde haar prijzen te wijzigen, zij het halfjaarlijks dan wel wanneer COATING KENNIS TRANSFER te maken heeft prijs stijgende factoren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Indien COATING KENNIS TRANSFER aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Indien COATING KENNIS TRANSFER aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij dit onder de dekking van de verzekering van COATING KENNIS TRANSFER valt en de verzekeraar besluit uit te keren.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van COATING KENNIS TRANSFER aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan COATING KENNIS TRANSFER toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. COATING KENNIS TRANSFER is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. COATING KENNIS TRANSFER is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van derden en / of overmacht, daaronder begrepen schade ontstaan door uitvallen of niet of niet volledig functioneren van computersystemen van derden, daaronder inbegrepen webservers alsmede het uitvallen van elektriciteit, water, verwarming en dergelijke.
7. COATING KENNIS TRANSFER is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten in software, ongeacht of deze software door COATING KENNIS TRANSFER is ontwikkeld dan wel door derden.
8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van COATING KENNIS TRANSFER of zijn ondergeschikten.

Artikel 7: Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart COATING KENNIS TRANSFER voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan COATING KENNIS TRANSFER informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
3. Opdrachtgever vrijwaart COATING KENNIS TRANSFER voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten op gebruikte foto’s, plaatjes, muziek en dergelijke voor zover de overeenkomst of een deel van de overeenkomst een website betreft.

Artikel 8: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop COATING KENNIS TRANSFER geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor COATING KENNIS TRANSFER niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van COATING KENNIS TRANSFER worden daaronder begrepen.
3. COATING KENNIS TRANSFER heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat COATING KENNIS TRANSFER zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover COATING KENNIS TRANSFER ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is COATING KENNIS TRANSFER gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, COATING KENNIS TRANSFER gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en COATING KENNIS TRANSFER zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is COATING KENNIS TRANSFER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt COATING KENNIS TRANSFER zich de rechten en bevoegdheden voor die COATING KENNIS TRANSFER toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door COATING KENNIS TRANSFER verstrekte stukken, zoals publicaties, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om eenmalig te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van COATING KENNIS TRANSFER worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit, namelijk uit hoofde van het oorspronkelijk overeengekomen doel, de doelgroep en/of de uitgave dan wel het verschijningsmoment van publicaties, onderwijsmateriaal of andere producties.
3. COATING KENNIS TRANSFER behoudt het recht en de opdrachtgever geeft niet-herroepbare toestemming om alle publicaties, onderwijsmateriaal of andere producties en de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis te gebruiken voor andere doeleinden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Opdrachtgever zal door COATING KENNIS TRANSFER geleverde producten niet zonder overleg met en toestemming van opdrachtnemer benutten voor het realiseren van eigen (kennis)producten of (kennis)producten voor derden.
5. Opdrachtgever zal de door COATING KENNIS TRANSFER aangeleverde producten niet zonder toestemming toepassen buiten de context waarin het geleverde product gemaakt is. Bij in gebreke blijven ten aanzien van dit punt kan de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor door opdrachtnemer geleden schade in termen van verlies aan kennisinhoudelijke autoriteit of ureninzet ten gevolge van ingediende klachten.
6. Alle broncode, door COATING KENNIS TRANSFER geschreven, blijft eigendom van COATING KENNIS TRANSFER. COATING KENNIS TRANSFER mag deze broncode naar eigen inzicht voor andere opdrachten hergebruiken. Opdrachtgever wordt nimmer eigenaar van de broncode van software waaronder inbegrepen doch niet uitsluitend websites zoals door COATING KENNIS TRANSFER is opgeleverd of beschikbaar wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 7. Opdrachtgever is gehouden al het bovenstaande van artikel 10 na te komen en terug te leveren aan COATING KENNIS TRANSFER op straffe van een boete van Euro 500,– per kalenderdag.

Artikel 11: Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met COATING KENNIS TRANSFER, een medewerker van COATING KENNIS TRANSFER of van ondernemingen waarop COATING KENNIS TRANSFER ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 12: Ontbinding
1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot COATING KENNIS TRANSFER richt, zal hij te allen tijde eerst COATING KENNIS TRANSFER schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
2. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds geheel of gedeeltelijk in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
3. Indien COATING KENNIS TRANSFER instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door COATING KENNIS TRANSFER verrichte prestaties en heeft COATING KENNIS TRANSFER onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 13: Toepasselijk recht
1. Op deze voorwaarden, alsmede op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van COATING KENNIS TRANSFER, tenzij wettelijke bepalingen dwingend een andere burgerlijke rechter voorschrijven.
4. In geval van een gerechtelijke procedure tussen COATING KENNIS TRANSFER en opdrachtgever is opdrachtgever, indien COATING KENNIS TRANSFER geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, jegens COATING KENNIS TRANSFER aansprakelijk voor de werkelijke kosten van procedurele rechtsbijstand van COATING KENNIS TRANSFER, ook al zijn deze hoger zijn dan de ter zake door de rechtbank gebruikelijk gehanteerde tarieven.

Artikel 14: Wijzigingen
COATING KENNIS TRANSFER is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.